Yazı İşleri MüdürlüğüMali İşler Müdürlüğü

MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

 

5393 Sayılı Belediye Kanunu , 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Belediye Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak  Belediye’nin Bütçe ve Kesin Hesabını hazırlayarak, Belediyemiz gelir ve alacakların tahsili, giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanmasına ilişkin muhasebe hizmetlerinin yapıldığı servisimiz bağlı birimleri , çalışmalarını en kaliteli şekilde yürütmeyi hedeflemiştir.  Bunların yanı sıra ;

İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, harcama birimlerinin verdiği bilgi ve tablolar ile stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek, Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak, Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek,  Bütçe kesin hesabı ile yönetim dönemi hesabını Sayıştay Başkanlığına göndermek, İlgili mevzuatı çerçevesinde belediye gelirlerini n tahakkuk , tahsil  ve alacakların takip işlemlerini kontrol etmek , yürütmek, Tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemlerini yapmak, İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek, Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,  Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek, İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak, Muhasebe hizmetlerini yürütmek, Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle mali hizmetler birimine veya muhasebe yetkilisine verilen diğer görevleri yapmak hedeflerimizdendir.