Yazı İşleri Müdürlüğü

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Başkanlık Makamınca onaylanarak Meclis ve Encümene gönderilen evrakların işlemlerini yapmak, Belediyeye gelen tüm resmi evrak ve vatandaş dilekçelerinin kaydını yaparak işlemlerini sonlandırmak.

FAALİYET veya HİZMETLERİ

1. Başkanlık Makamının talebi üzerine gerekli yazıların hazırlanması ile ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak.

2. Belediye birimlerinden gelen bilgi ve belgelerin işlem görmesini sağlamak.

3. Belediyeye gelen bütün resmi evrak ve dilekçelerin kaydını yaparak ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.

4. Diğer kurumlardan gelen yazıları cevaplamak,Belediyeye ait posta hizmetlerinin yapılmasını sağlamak.

5. Meclis ve Encümen gündemlerinin hazırlanmasını sağlamak.

6. Meclis toplantı gün ve saatinin Meclis üyelerine bildirilmesini sağlamak.

7. Belediye Meclisi ve Encümenince alınan kararların Yasalarda öngörülen süreler içinde gereken işlemlerini

yaparak ilgili dairelere ulaşmasını sağlamak.

8. Belediye Meclisi İhtisas Komisyonlarının karar ve raporlarının yazılamasını sağlamak.

9. Evlendirme memurlarını koordine etmek.

10. Amirlerince kanun, tüzük,yönetmelik, genel emir ve mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek başlıca amaç ve hedefimizdir.