İmar İşleri Müdürlüğü

Müdürlüğümüzün; 3194 sayılı İmar Kanunu ve diğer mevzuat çerçevesinde yapılanmaların plan, fen, sağlıkve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak, vatandaşlarımızın yapılanmasında can ve mal güvenliğini sağlamaya çalışmak, cazip ve ekonomik konut üretimini desteklemeye çalışmak, sağlıklı, düzenli kentleşmeyive arsa fiyatlarını dengelemesini sağlamaya çalışmak, imar planında ayrılmış açık alanları kamuya kazandırmak için çalışmak, tarım havzalarının korunabilmesi için çalışmalar yapmak, eskimiş veya sağlıksız konut dokusunun çağdaş bir yapıya kavuşması için finans kaynakları bularak kentsel yenileme çalışmaları yapmak, kentsel görünümün kalitesini artırmak için çalışmalar yapmak, inşaat yapan mal sahiplerini, taşeronları ve müteahhitleri denetlemek, belediye taşınmazlarının daha verimli olarak kullanılmasına olanak sağlayacak çalışmalar yapmak, kentsel ihtiyaçlar doğrultusunda imar planı değişiklikleri yapmak görev ve kriterleri doğrultusunda hizmetlerini sürdürmek hedeflerimiz arasında yer alır. Bu hedeflere ; imar planları ve gerektiğinde plan değişiklikleri yapmak, mücavir alanlar içerisinde talep doğrultusunda mevzi imar plan içerisine alınması çalışmalarının yapılması, şehrimizin eski yerleşim bölgelerinde çarpık yapılaşmanın giderilebilmesi için kentsel dönüşüm projeleri 1/5000 – 1/1000 lik ölçekte hazırlanması, mevcut imar planlarının sayısallaştırılarak imar plan bilgilerinin süratli bir şekilde bilgisayar ortamında vatandaşa hızlı ve doğru hizmet verilmesi, kurumlar arası hızlı bilgilendirilmenin sağlanması, yapılaşmaya esas imar durumu ve istikamet rölevesi belgelerini düzenlemek, yapıların mimari, statik, ısı yalıtım, elektrik ve makine projelerini incelemek onaylamak, tasdik edilen projelere göre inşaat ruhsatlarını ve ruhsat eklerine uygun yapılmış yapılara iskan belgesi verilmesi işlemlerini düzenlemek, parsele ait yola terk, yol fazlası, ayırma ve birleştirme işlemlerinin uygunluğunu kontrol edip onaylamak, İmar planında belediye sorumluluğunda olan park, yol, pazaryeri, belediye hizmet alanı gibi alanlara isabet eden yerlerin kamulaştırmalarını yapmak, Plansız alanlarda yürürlükteki yasa ve yönetmelikler çerçevesinde kanunda belirlenen yapılaşmaya izin vermek ve bu alanların kontrolünü sağlamak, ilçe genelinde tarihi dokuyu korumak, bu alanlarda ilgili müze ve koruma kurulu ile koordineli çalışmak, tescilli yapılar ve ağaçların bakım ve onarımı için gerekli finans ve teknik yardımı sağlamak, mülkiyeti diğer kamu kuruluşlarına ait ve restore edilmesi gereken yapılara ilişkin gerekli teknik desteği sağlamak, belediyemiz hizmet alanlarında bulunan ve ihtiyaca cevap verecek hizmet binalarının yapılabilmesi için gerekli proje ve teknik desteğin veya dıştan temininin sağlanması, şehrimizde numarataj çalışmalarının güncel şekliyle yürütülmesi, diğer resmi kurumlarla koordinasyonun sağlanması, Belediye sınırları içindeki yapılaşmayı kontrol etmek müdürlüğümüzün amaçlarındandır.